Berichten

Dit jaar kunnen ondernemers en ondernemende inwoners tot 1 oktober hun innovatieve plannen voor Rivierenland indienen bij het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. Anders dan voorgaande jaren, is er in 2020 één ronde om een plan in te dienen. Daarmee wil het fonds ondernemers meer tijd en ruimte geven om een aanvraag voor te bereiden. Tot nu toe zijn twaalf aanvragen ingediend bij het fonds. Er is nog ruimte! Dus, ondernemende Rivierenlanders: schroom niet en dien uw project- of onderzoeksvoorstel in.

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland: “De crisis vraagt al genoeg van hun tijd en energie. Bovendien kunnen door de coronamaatregelen nieuwe ideeën en kansen ontstaan. Of moeten bestaande plannen worden aangepast, om goed in te kunnen spelen op de veranderde situatie als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor wilden wij de gelegenheid bieden. Met het RIF is er een financiële bijdrage mogelijk voor mensen met goede ideeën om onze regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme verder te versterken. Zulke mensen hebben we nu harder nodig dan ooit.” Met een speciale videoboodschap roept Beenakker ondernemende Rivierenlanders op om gebruik te maken van de mogelijkheden die het fonds biedt en hun plan in te dienen.

Inspirerende voorbeelden

Het Regionaal Investeringsfonds is er speciaal voor iedereen met een goed, vernieuwend plan om onze regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en toerisme te versterken. Het fonds bestaat nu drie jaar en heeft al zo’n 90 initiatieven mede mogelijk gemaakt. Zo kreeg Kwekerij De Hazekamp -in 2018- steun vanuit het RIF voor de installatie van LED-belichting voor de Alstroemeria-teelt. En kreeg onder meer CoöperatieAuto een bijdrage vanuit het RIF voor hun project Slimme Mobiliteit (in 2017 én in 2019 voor de opschaling van hun project). Deze en andere gehonoreerde projecten zijn te vinden op de website.

Beoordeling en bekendmaking half november

Indienen van de plannen kan tot 1 oktober via het digitale loket van het RIF op www.fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds. Na de sluitingsdatum van 1 oktober beoordeelt een onafhankelijk adviesorgaan van experts, de Economic Board, de inzendingen. Deze Economic Board bestaat uit tien leden die de samenwerkende partijen binnen FruitDelta Rivierenland vertegenwoordigen: overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners. Zij beslissen samen over welke projecten zij een positief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Het Dagelijks Bestuur -gehoord het Algemeen Bestuur- beslist over de toekenning. De steun komt ook in immateriële vorm; de juryleden delen kennis en kunde, adviseren en kunnen indieners in contact brengen met hun eigen netwerk om het idee tot een succes te maken. Half november wordt  bekend welke ondernemers en ondernemende inwoners een bijdrage uit het fonds ontvangen.

Ondernemers en ondernemende inwoners uit regio Rivierenland kunnen bij FruitDelta Rivierenland weer een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Zij moeten hiervoor zelf een innovatief plan voor een uitvoeringsproject, haalbaarheidsstudie of pilot én eigen kapitaal meebrengen. De bijdrage uit het RIF geeft een steun in de rug voor het realiseren van plannen die passen bij de regionale ambities van FruitDelta Rivierenland als:

  • Regionale economische ontwikkeling
  • 1 of meerdere regionale speerpunten (Economie & Logistiek | Agribusiness | Recreatie & Toerisme)
  • Criteria werkgelegenheid, innovatie, concurrentiekracht, vestigingsklimaat en duurzame ontwikkeling/samenwerking

De Economic Board beoordeelt en honoreert de aanvragen die binnenkomen voor het RIF en adviseert vervolgens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. De Board bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek, uitvoeringsorganisaties en ondernemende inwoners. Het loket voor de eerste aanvraagronde van 2019 werd symbolisch geopend tijdens het netwerkevenement ‘Opening Toeristisch Seizoen’.

Kans maken?
Het Regionaal Investeringsfonds is er voor iedereen met een goed idee om de regio FruitDelta Rivierenland te versterken en te ontwikkelen. Het is dé (financiële) steun in de rug als je een goed, verrassend plan hebt. Dit kun je tweemaal per jaar indienen. Weten of je kans maakt? Een bijdrage aanvragen? Ga naar Fruitdelta.nl

Tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst georganiseerd door FruitDelta Rivierenland werd op vrijdag 15 september in de Agnietenhof in Tiel de tweede aanvraagronde voor steun uit het Regionaal Investeringsfonds geopend. Nieuwe projecten kunnen tot en met 1 november 2017 ingediend worden.

Wat is het Regionaal Investeringsfonds?

Met het Regionaal Investeringsfonds worden investeringen gedaan in met name (publiek)private projecten van ondernemers uit Rivierenland, bij voorkeur het MKB. Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van de ambities uit ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020. Dit heeft de grootste impact en past bij de structuur van het gebied.

Ondernemers met goede projectplannen en eigen kapitaal kunnen een beroep doen op het investeringsfonds. Een bijdrage hieruit is het laatste duwtje in de rug dat zij nodig hebben om hun plannen waar te kunnen maken. Deze steun komt niet alleen in euro’s, maar ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp.

Overzicht van de belangrijkste regels en criteria

– Er zijn twee soorten initiatieven die een bijdrage kunnen krijgen:

  1. Uitvoeringsgerichte projecten: 60% van het fonds wordt hieraan besteed met een maximum van 15% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000,-
  2. Studies, verkenningen en pilots: 40% van het fonds wordt hieraan besteed, per aanvraag geldt een plafond van maximaal € 10.000,- aan bijdrage met een maximum van 50% van de totale kosten van het betreffende initiatief

– Het fonds is zonder winstoogmerk, euro’s keren in principe niet terug
– Het initiatief moet:

  • bijdragen aan áán of meer van de drie regionale Speerpunten: Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme;
  • financiële middelen uit een andere/eigen bron bijleggen;
  • lange termijnimpact en draagvlak hebben: wie zijn er nog meer als partij betrokken bij het initiatief en hoe groot is de kans op een succesvolle voortzetting van het initiatief op de lange termijn?
  • van economisch en maatschappelijk toegevoegde waarde zijn: nieuwe werkgelegenheid opleveren, innovatief zijn en bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat.

Een aanvraag indienen

Een aanvraag kan ingediend worden via Fruitdelta.nl/aanvraag. Nieuwe aanvragen kunnen t/m 1 november ingediend worden.

Fruitdelta opent vrijdag 15 september het loket voor inschrijvingen van voorstellen voor de tweede ronde van subsidies uit het Regionaal Investeringsfonds. Lees meer

Het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland (RIF) van FruitDelta Rivierenland is er speciaal voor ondernemers en ondernemende inwoners met goede projectplannen en eigen kapitaal. Het geeft ze een steun in de rug voor het realiseren van hun plannen die passen bij onze regionale ambities. Tweemaal per jaar kan er bij het loket van het RIF worden aangeklopt voor een bijdrage. De eerste ronde eindigde eind mei. Hoe nieuw het fonds ook is, de animo is nu al overweldigend: er zijn meer aanvragen binnengekomen dan gehonoreerd kunnen worden door het beschikbare budget voor de eerste ronde. Lees meer

Fruitpact zal in de jaren 2017, 2018 en 2019 verder invulling gaan geven aan zijn ambitie voor een nog sterker fruitcluster in de regio Rivierenland. Onze ambitie is verwoord in de Agenda 2020 van Greenport Gelderland, waarin we samen met de vier andere pacten de Gelderse tuinbouw willen versterken. Lees meer

Afgelopen maandag vond de lancering FruitDelta Rivierenland plaats. In het samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland werken overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers samen om de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek, en Recreatie en Toerisme in de regio een impuls te geven. Lees meer