Professionalisering Evenementen

Evenementen spelen een belangrijke rol in de toeristische aantrekkelijkheid van Rivierenland, en bezoekers van evenementen hebben een relatief hoog bestedingspatroon. Door verbetering van de kwaliteit van evenementen wordt gestreefd naar een stijging van de bezoekersaantallen. In dit project van RBT Rivierenland wordt gekeken naar de verbetering van de kwaliteit van de communicatie en profilering van een aantal regionale evenementen.

RBT Rivierenland signaleert dat evenementenorganisaties vaak naar binnen gericht zijn als het gaat om hun strategie en communicatie. Een aantal evenementenorganisaties geeft zelf aan dat zij niet over de juiste kennis en tools beschikken om het evenement goed in de schijnwerpers te krijgen. Om die partijen te ondersteunen zijn twee verschillende trajecten opgezet:

1. Kennis- en adviestraject
Voor ca. 20 evenementenorganisaties zijn twee kennisbijeenkomsten georganiseerd. De eerste vond plaats in 2014. Deze Masterclass ‘van evenement naar beleving’ was ingericht om kennis te delen over het beleefbaar maken van je verhaal als evenement (storytelling). Daarnaast werden praktische tips en adviezen gegeven over de inzet van (social) media hierbij.

2. Verdiepingstraject
Oorspronkelijk was de verdiepingsslag alleen bestemd voor een selectie van 4 à 5 evenementen. Echter, vanuit de kennisbijeenkomsten waar velerlei evenementen aanwezig waren is gebleken dat een bredere uitwisseling van kennis van groot belang is. Vanuit de twee kennisbijeenkomsten en diverse individuele gesprekken is een algemene handreiking met tips en adviezen voor evenementenorganisatoren gerealiseerd.

Structurele samenwerking

RBT Rivierenland heeft doorlopend contact met diverse evenementenorganisaties voor afstemming op het gebied van onderlinge samenwerking en versterking van promotie. Hierbij wordt tevens gekeken naar de kansen voor versterking van het toeristisch bedrijfsleven in de omgeving. Zij kunnen economische spin-off genereren met o.a. het houden van side-events en het aanbieden van  arrangementen.

Individueel traject

Binnen het verdiepingstraject is voor 4 regionale evenementen een adviesrapportage op maat opgesteld. De tips en adviezen zijn specifiek opgesteld en uitgewerkt op basis van besproken knelpunten, ambitie en visie voor de toekomst.