Berichten

Toerisme en recreatie in Rivierenland is in 2016 goed voor bijna 162 miljoen euro aan bestedingen en 2070 fte aan werkgelegenheid. Dit is een stijging van maar liefst 8% ten opzichte van 2014. Een stijging die naar verwachting doorzet in de komende jaren gezien de ontwikkelingen in de sector. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) presenteerde de resultaten van de monitor vrijetijdseconomie Rivierenland op het jaarlijks netwerkevenement Opening Toeristisch Seizoen 2018. 

De belangrijkste redenen voor de stijging is het economisch herstel in Nederland sinds 2015, het grotere logiesaanbod in economisch aantrekkelijke sectoren en een forste toename van de deelname aan dagrecreatieve activiteiten. De stijging is het gevolg van zowel een volume- als prijseffect. Dat wil zeggen: meer bezoeken en overnachtingen tegen een hogere prijs.

Ten opzichte van 2014 zijn de totale bestedingen in het verblijfstoerisme met 12% gestegen, met name bij bungalows, hotels en bed & breakfasts. Het aantal dagbezoeken steeg met maar liefst 10%, waarbij cultuur, watersport en attracties de grootste groei doormaakte.

De totale groei is in lijn met de landelijke groei van toerisme. De sterke groei van 19% van het aantal overnachtingen in Rivierenland overstijgt echter de landelijke groei van 6%.

Positieve lange termijn-ontwikkeling  

Na 2016 zijn reeds ontwikkelingen gestart die positief zullen bijdragen aan bestedingen in de dagrecreatie, hotelsector en zakelijke markt. Een aanvulling van meer divers verblijfsrecreatief aanbod met hoge bestedingen kan de groei versterken.

Op de lange termijn hangt de groei van verblijfstoerisme sterk samen met de ontwikkeling van dagrecreatie. Het is dan ook kansrijk om in te zetten op een hoogwaardige all weather-attractie. Hierbij biedt een verdere focus in de marketing op internationale toeristen extra kansen. Door in te zetten op hoogwaardig aanbod met hogere bestedingen kan een belangrijke impuls aan de vrijetijdseconomie in Rivierenland worden gegeven.

De kennis vanuit het onderzoek wordt door RBT Rivierenland aangeboden aan bedrijfsleven, overheden en organisaties. Deze kennis wordt ingezet om kansen voor Rivierenland te vertalen naar concrete plannen. De onderzoeksresultaten zijn samengevat en visueel gemaakt in een duidelijke animatie. Bekijk deze hier:

Kijk voor meer informatie op Rivierenland.biz/monitor2016.

De in 2014 uitgevoerde monitor vrijetijdseconomie Rivierenland laat zien dat de economische ontwikkeling van recreatie en toerisme in Rivierenland achterblijft, doordat het aanbod van een grootschalige, jaarrond te bezoeken dagattractie te beperkt is. Naar aanleiding van de monitor is het initiatief genomen om een ontwikkeling op gang te brengen op basis van de kernwaarde fruit, passend bij de aard van de regio, bekend als ‘Fruitrijk’.

Haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk

Om te onderzoeken wat er nodig is om Fruitrijk te realiseren  is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk werd geïnitieerd en uitgevoerd door RBT Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, en in samenwerking met Brederode Leisure Advies en Pleisureworld-Connect. Er stonden twee belangrijke vraagstukken centraal:

  • Wat is er voor de ontwikkeling nodig en wat kan dit opleveren qua. aantallen bezoekers en bestedingen?
  • Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor de regio met betrekking tot kansen voor de bestaande sector, bestedingen en werkgelegenheid?

Conclusies

Uit het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk zijn een aantal belangrijke conclusies gekomen. We vertellen je er graag over in onderstaande video:

Kortom, voor het concept dient er een onderscheidende formule te zijn waarin gezonde en bijzondere streekproducten een rol spelen, karakteristiek voor de regio. Er dient ruimte te zijn voor retail en voor zichtbare gastronomie. Daarnaast is het belangrijk dat er activiteiten te doen zijn en met evenementen dient men mee te kunnen bewegen met de seizoenen. Gekeken naar de locatiekeuze bieden het Deils kwadrant, alsmede toeristische hotspots De Beldert en De Gouden Ham goede kansen. Uit onderzoek blijkt dat attracties waarin de overheid zelf meedoet, succesvoller en duurzamer zijn. Een publiek-private samenwerking kan dus voordeel opleveren. Tot slot laten berekeningen zien dat een dagattractie als Fruitrijk met potentieel 350.000 bezoekers kan leiden tot een jaarlijkse directe omzet van 7,5 miljoen euro met een spin-off van 4,5 miljoen euro in de omgeving.

Resultaat

Een dergelijke dagattractie kan de vrijetijdssector in Rivierenland versterken en het totale gebied op de kaart zetten als ideale vestigingslocatie. Als vervolgstap is het advies nu actief investeerders te gaan bereiken aan de hand van een lobbyplan. Een taskforce kan deze acquisitie oppakken en ontwikkeling in brede zin stimuleren. Verbreding kan namelijk leiden tot meer recreatieve ontwikkelingen. Op die wijze brengt men Rivierenland in beeld van investeerders en kan een positieve tendens op gang komen die economie en werkgelegenheid versterken.

Portfolio Items